پیامبر اکرم (ص) : هر که علم جوید خدا عهده دار روزى او شود.

امروز:یکشنبه 24 آذر 1398 23:59 بعد از ظهر

بسیج لشکر مخلص خداست.

کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سياهي نگاه دار دلي را که برده اي به نگاهي فروغی بسطامی

عنوان

بدون متن