حضرت علی (ع) در شگفتم از كسى كه مى تواند استغفار كند و نا اميد است.

امروز:یکشنبه 24 آذر 1398 00:23 قبل از ظهر

بسیج لشکر مخلص خداست.

آه ! یک روز همین آه تو را می گیرد گاه یک کوه به یک کاه به هم می ریزد فاضل نظری

عنوان

بدون متن