امام جعفر صادق (ع) : هر كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا عطاء كند ، از كساني است كه ايمانش كامل است.

امروز:پنجشنبه 3 خرداد 1397 06:52 قبل از ظهر

مقالات ارایه شده در کنفرانس های بین المللی

تاریخ ثبت : 1394/03/17

M. Hosseini, M. Elahi, M. Pourfath, D. Esseni, E. Asl-Soleimani, "Strain engineering of single-layer MoS2", ESSDERC 2015, September 14-18, 2015 - Graz, Austria M.Hoseini, F. Dehghan Nayeri, E. Davoodi, E.Asl Soleimani, M.R. Ketabdari, S.Mohajerzadeh, “Physical properties of AZO thin film deposited on flexible substrate by RF-sputtering method”, E-MRS FALL METTING 2008, September 15-19. M.Hoseini,F. Dehghan Nayeri, M.R. Ketabdari, E.Asl Soleimani, S.Mohajerzadeh, “The Effects of RF power on the physical properties of AZO thin film deposited on glass Substrates by RF sputtering”, ICTF14, 14th International Conference on Thin Films & Reactive Sputter Deposition 2008. M.Hoseini,F. Dehghan Nayeri, E.Asl Soleimani, M.R. Ketabdari, S.Mohajerzadeh,” Influence of the annealing condition on physical properties of transparent conductive nanocrystalline AZO thin films prepared by RF sputtering”, IUMRS-ICEM 2008, 28th July to 1st august 2008. M.Hoseini, F. Dehghan Nayeri, E.Asl Soleimani, M.R. Ketabdari,1 B.Esfandiyarpour S.Mohajerzadeh.” Determination of optical properties and surface morphology of AZO thin film deposited by RF sputtering”, The First International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, Sharjah, U.A.E. February 1-3, 2005 A.Jahanshahi, M.Hoseini, M.Moradinasab, B.Foroozandeh, ” Variation of Internal and External Fringing Capacitance of Nano Scale SOI Devices with Influence of Different High-K Dielectrics”, IUMRS-ICEM 2008, 28th July to 1st august 2008. F. Dehghan Nayeri, M.Hoseini, E.Asl Soleimani “Physical properties of aluminum doped zinc oxide films prepared by RF sputtering Method ”, Presented at ISES, Oct. 2009, Sought Africa. M.Hoseini, F. Dehghan Nayeri, E.Asl Soleimani.”The Crystallization and Physical Properties of Al-doped ZnO Films”, International Conference on Nanotechnology and Bioseneors, IPCBEE, vol.25(2011) IACSIT Press. Singapore.

  • ابتدا
  • قبلی
  • 4
  • 5
  • 6
  • انتها

حلول ماه رمضان مبارک.

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان نگاه دار سر رشته تا نگه دارد حافظ شیرازی

عنوان

بدون متن