حضرت علی (ع) در شگفتم از كسى كه مى تواند استغفار كند و نا اميد است.

امروز:یکشنبه 24 آذر 1398 02:17 قبل از ظهر

بسیج لشکر مخلص خداست.

حیلت رها کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شو و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو هــم خــویش را بیگـــانه کن هم خانه را ویرانه کن و آنگه بیا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو مولوی

عنوان

بدون متن