حضرت علی (ع) در شگفتم از كسى كه مى تواند استغفار كند و نا اميد است.

امروز:یکشنبه 24 آذر 1398 00:51 قبل از ظهر

بسیج لشکر مخلص خداست.

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان نگاه دار سر رشته تا نگه دارد حافظ شیرازی

عنوان

بدون متن