پیامبر اکرم (ص) : هر که علم جوید خدا عهده دار روزى او شود.

امروز:سه شنبه 28 خرداد 1398 11:33 قبل از ظهر