پیامبر اکرم (ص) : هر که علم جوید خدا عهده دار روزى او شود.

امروز:یکشنبه 24 آذر 1398 01:29 قبل از ظهر

بسیج لشکر مخلص خداست.

آه ! یک روز همین آه تو را می گیرد گاه یک کوه به یک کاه به هم می ریزد فاضل نظری

عنوان

بدون متن