پیامبر اکرم (ص) : هر که علم جوید خدا عهده دار روزى او شود.

امروز:پنجشنبه 28 دی 1396 21:32 بعد از ظهر

9 دی، روز بصیرت

کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سياهي نگاه دار دلي را که برده اي به نگاهي فروغی بسطامی

عنوان

بدون متن